Sham Shui Po

Sham Shui Po

2788 1226
Mon-Fri: 10:00-21:30
Sat-Sun: 09:00-21:30

G/F, 9-11 Fuk Wing Street, Sham Shui Po